مذهبی

فرازی از دعای عرفه امام حسین (ع) به زبان فارسی

دعای عرفه امام حسین (ع) شگفت انگیز است! به فرازی از این مناجات تکان دهنده دقت کنیم: خدایا ! شهادت میدهم به یکتایی و بی همتایی تو ، با گوهر یقین و ایمان استوارم و توحید ناب و خالصم و از ته دلم و اعماق وجودم و با قلب و سینه ام و رشته های رگ حیاتم و پرده دلم و پاره های جگرم و بند بند استخوانم ، شهادت میدهم که اگر بخواهم در تمام عمرم سپاس یکی از نعمت های تو را بجای آورم هرگز نتوانم! … مگر به منّت نهادن خودت بر من که این خود نعمتی است که بر من لازم آورد سپاسی جاودان و ستایشی کامل  …

فرازی از دعای عرفه امام حسین (ع) به زبان فارسی

دکمه بازگشت به بالا