تجهیز ۱۰۰هزار خودرو اسنپ به جداکننده فضای راننده و مسافر