چین: تمدید تحریم تسلیحاتی ایران مبنای قانونی ندارد