سفر وزیر خارجه مصر به لبنان و دیدار بامقامات این کشور