اطلاعات جدید از کشتی حامل محموله «نیترات آمونیوم» به بندر بیروت