جبهه خلق: سازش با اشغالگران خطر واقعی برای امنیت امت اسلامی است