باید «کمپین‌های سلامتی» برای ارتقای سواد سلامت مردم ایجاد شود