آمریکا ادعای امارات در خصوص لغو اشغال کرانه باختری را رد کرد