تقسیم وظایف برنامه شناسایی و آموزش کودکان بازمانده از تحصیل اعلام شد