هشدا ر دبیر کل سازمان ملل به هند به دلیل بد رفتاری با مسلمانان