تعطیلات هفته آینده بهترین فرصت کنترل کرونا در تهران است