دیپلمات روس: اغلب اعضای شورای امنیت آمریکا را عضو برجام نمی دانند