لیست ۲۰۸۴ ملک واگذار شده شهرداری تهران به غیر منتشر شد + ریز اطلاعات