جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنج‌شنبه ۱۹ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی

به گزارش حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای پنج‌شنبه ۱۹ فروردین را مشخص کرد.
شبکه آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵تا ۸
فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت٨ تا ٨:٣٠دانش فنی پایه- رشته الکترونیک -پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا٩اطلاعات و ارتباطات – رشته گرافیک رایانه- پایه ۱۰ -شاخه کاردانش
ساعت ۹تا۹:۳۰دانش فنی پایه – رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ایساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱طراحی فیگور خطی انسان – رشته چهره سازی – پایه ۱۱-شاخه کاردانش
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵نقاشی رنگ روغن – رشته چهره سازی – پایه ۱۲-شاخه کاردانش
پایه ابتدایی
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰بازی و ریاضی پایه سومساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰فارسی و نگارش پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰عربی پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰عربی پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶عربی پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت ١۶:۳۰ تا ١۶:۵۰
آموزش معلمان – سنجش تکوینی آمیخته در محیط‌های یادگیری الکترونیکی متوسطه دوم
ساعت ١۶:۵۰ تا١٧:۱۵ریاضی دو – پایه ۱۱-رشته علوم تجربی ساعت ١٧:۱۵ تا ١٧:۴۰زیست یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ۱۷:۴۰تا ۱۸:۰۰ریاضی دو – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵فیزیک دو- پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰زمین شناسی -پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی
شبکه ۴
ساعت۷:۴۵
درس ریاضی آمار ۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۱۵
درس تاریخ۲ پایه۱۱تمامی رشته ها
ساعت۸:۴۵
درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته‌ها
ساعت۹:۱۰
درس زبان خارجی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته
ساعت۹:۳۵
درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۰:۰۰
درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۰:۲۵
درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۰:۵۰
درس هندسه۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۱:۱۵
درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۱:۴۵
درس هندسه۳پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک
شبکه قرآن ومعارف سیما
ساعت ۸:۰۰اصول عقاید ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰تاریخ اسلام ۱پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱درس هدیه‌های آسمانی ششم دبستان
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن ششم دبستان
ساعت۱۵پیام‌های آسمانی پایه نهم متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰ عربی، و زبان قرآن یک پایه ۱۰ رشته علوم و تجربی و ریاضی و فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
انتهای پیام/ جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنج‌شنبه ۱۹ فروردین در تمام مقاطع تحصیلی
صفحه اصلی خبر: باشگاه خبرنگاران جواناخبار  NEWS

قبلی «
بعدی »