• صفحه خانگی
  • >
  • سیاسی
  • >
  • وزیر آموزش‌ و پرورش مهمان جلسه علنی نمایندگان می‌شود/ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور

وزیر آموزش‌ و پرورش مهمان جلسه علنی نمایندگان می‌شود/ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مجلس شورای اسلامی پس از دو هفته صحن‌های علنی خود را در روزهای ۱۹ و ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌کند. دستور کار نمایندگان در صحن علنی به شرح زیر است: 
– ادامـه رسـیدگی بـه گـزارش کمیسـیون آمـوزش، تحقیقـات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سـازمان آموزش فنی و حرف‌های کشور -گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شورا‌های حل اختلاف (اعاده شده از شـورای نگهبان ۱)
-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسـلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)
-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل اصـلاح موافقتنامـه بـین دولـت جمهـوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزائی (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)
-گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)                                                                                                                           
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشـور و رفـع موانـع تولیـدات کشاورزی (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)
-گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مـدنی بـین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
-گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحـوه واگـذاری امـوال، تأسیسـات، ماشـینآلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
-گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سـازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتامـه همکـاری در زمینـه امنیـت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹)
-گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحــه تصـــویب اصــلاحات کنوانســیون بـــین المللی اسـتاندارد‌های آمـوزش، صــدور گواهینامـه و نگهبـانی بــرای دریانوردان (استیاس دبلیو ۱۹۷۸( ۱۳۵۷))
-گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح الحاق (۹) تبصره به قانون حمایت از توسـعه صـنایع پـایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی
-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه
-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح قانون اسـتفاده از خـدمات تخصصـی و حرفـه‌ای حسابداران
-گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولـت جمهـوری اسـلامی ایـران و دولـت جمهوری اسلامی افغانستان درخصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن
-گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
-سؤال‌های آقایان علی اکبر کریمـی نماینـده محتـرم اراک، کمیجـان و خنـداب و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم(یک فقره) و ابراهیم عزیزی نماینده محتـرم شـیراز و زرقان و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم (یـک فقـره) از وزیـر محتـرم آمـوزش و پرورش (سه شنبه مورخ ۲۱ /۲ /۱۴۰۰ ساعت ۹ صبح)
موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
۱. گزارش کمیسیون اقتصادی در مـورد چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)
۲. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسیوضعیت صنعت اسـتخراج رمزارزهـای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)
۳. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بـر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکـرد شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و شرکت کفش ملّی(در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)
۴. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
۵. گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مبنـی بـر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحص از عملکرد استانداری کرمانشاه (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
۶. گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بـر تصـویب تقاضـای تحقیـق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آمـوزش کشـور از سـال ۱۳۹۱ (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
انتهای پیام/ وزیر آموزش‌ و پرورش مهمان جلسه علنی نمایندگان می‌شود/ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور
صفحه اصلی خبر: باشگاه خبرنگاران جواناخبار  NEWS

قبلی «
بعدی »